Działalność

 

Do zadań poradni należy:

 • diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:
  • predyspozycji i uzdolnień
  • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
  • specyficznych trudności w uczeniu się
 • wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz do ich możliwości psychofizycznych
 • prowadzenie terapii dzieci i młodzieży
 • pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej
 • wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmiana środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci dzieci i młodzieży
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień
 •  
 • współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się oraz ryzyka ich wystąpienia
 • współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz planów działań wspierających
 • współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie pomocy nauczycielom w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych
 • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli
 • udzielanie we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach

 

Poradnia realizuje swoje działania w szczególności przez:

 • diagnozowanie
 • opiniowanie
 • działalność terapeutyczną
 • prowadzenie grup wsparcia
 • prowadzenie mediacji
 • interwencję kryzysową
 • działalność profilaktyczną
 • poradnictwo
 • konsultacje
 • działalność informacyjno-szkoleniową
Joomla Templates by Joomla51.com