Diagnoza funkcjonalna Profil Psychoedukacyjny PEP – R Erica Schoplera


Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz. U. Nr 228 z 2010 r., poz. 1489) do zadań poradni należy wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.

W Poradni przeprowadzana jest diagnoza funkcjonalna. W skład zespołu diagnozującego wchodzi:

 • psycholog
 • pedagog
 • logopeda

Badanie odbywa się po wcześniejszym złożeniu w sekretariacie zgłoszenia i wyznaczeniu terminu spotkania.

Badanie składa się z:

 • wywiadu z rodzicami,
 • obserwacji dziecka,
 • badania testem PEP – R

Na czym polega test PEP – R i dla kogo jest przeznaczony?

Profil Psychoedukacyjny PEP – R E. Schoplera stanowi zestaw form zachowań i umiejętności, który służy do diagnozowania charakterystycznych dla danego dziecka sposobów uczenia się.

Test przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 7 roku życia i pozwala ocenić poziom funkcjonowania dziecka z autyzmem, dziecka z zaburzeniami rozwoju, dziecka z zaburzeniami w komunikacji.

Test składa się z dwóch skal – Skali Rozwoju i Skali Zachowania.

Skala Rozwoju ocenia poziom funkcjonowania dziecka w stosunku do rówieśników, dostarcza informacji na temat rozwoju umiejętności:

 • naśladowania
 • percepcji
 • motoryki małej i dużej
 • koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • czynności poznawczych
 • komunikacji i mowy czynnej

Skala Zachowania umożliwia określenie stopnia zaburzeń zachowania w relacjach międzyludzkich, nietypowych sposobów zachowań:

 • nawiązywanie kontaktów i reakcje emocjonalne
 • zabawa i zainteresowanie przedmiotami
 • reakcje na bodźce
 • mowa


Test pozwala określić aktualny wiek rozwoju dziecka i możliwości dziecka do nauki – najbliższą sferę rozwoju.Opracowała: mgr Magdalena Miałkowska – neurologopeda


Literatura: „Profil Psychoedukacyjny PEP – R” E. Schopler i inni, SPOA, Gdańsk 1995

Joomla Templates by Joomla51.com